PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY - OBCHODNÉ PODMIENKY

           Skôr než začnete používať stránky nášho portálu, dôkladne sa prosím zoznámte s týmito Pravidlami ich používania.  V súvislosti s tu uvedenými pravidlami si prečítajte aj dokument súkromie užívateľa.  Portálom pre účely tu uvedených podmienok sa rozumejú všetky internetové stránky obsiahnuté pod linkou [fermata.sk].   Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia na tejto stránke uvedenými pravidlami.   Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito pravidlami.   Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto pravidiel môžu prevádzkovatelia uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

Prevádzkovatelia stránky

           Pod pojmom prevádzkovatelia stránky sa rozumejú fyzické osoby ako sú uvedené v dolnej časti jednotlivých stránok tohto portálu, a to Fero Griglák a Rasťo Rehák.

Autorské práva

           Prevádzkovatelia si vyhradzujú všetky autorské práva (podľa svojej povahy a príslušnosti k jednotlivým fyzickým osobám) k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, dizajnu stránok, technických náčrtov, softwaru, grafiky a ďalších súborov, ich výberu a usporiadania.  Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľov akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný (ďalej len „šírenie diela“), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.  To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účelom za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľov.  Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľmi kedykoľvek odvolaný.

Správanie sa užívateľa

           Užívateľ sa zaväzuje akceptovať tu uvedené pravidlá, a taktiež sa zaväzuje, že pri používaní tohto portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľov ako aj ostatných užívateľov.

Odkazy na internetové stránky tretích strán

           Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán.  Prevádzkovatelia nezodpovedajú za obsah internetových stránok tretích strán.  V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, a taktiež aj v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesú prevádzkovatelia žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

Obmedzenia a sankcie

           Prevádzkovatelia majú právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľoch) alebo prestať portál prevádzkovať, bez predchádzajúceho upovedomenia jeho užívateľov.  Ak to bude situácia nevyhnutne vyžadovať, prevádzkovatelia môžu uplatniť sankcie v prípade, že ten ktorý užívateľ využíva portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá.   Prevádzkovatelia môžu použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií:
  • upozornenie užívateľa;
  • okamžité obmedzenie používania portálu;
  • zamedzenie používania portálu voči konkrátnemu užívateľovi;


Sledujte nás na sociálnych sieťach

          •    Pripravujeme           •    Pravidlá používania stránky           •    Súkromie užívateľa           •    Mapa stránok portálu [fermata.sk]