VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

           Pre účely vyhlásenia prevádzkovateľov o ochrane súkromia pod pojmom prevádzkovatelia stránky sa rozumejú fyzické osoby ako sú uvedené v dolnej časti jednotlivých stránok tohto portálu, a to Fero Griglák a Rasťo Rehák.

           Prevádzkovatelia rešpektujú súkromie návštevníkov a užívateľov internetových stránok portálu [fermata.sk].

           Prevádzkovatelia v súvislosti so vstupom a následným používaním internetových stránok portálu [fermata.sk] štandardne nevyžadujú poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov od jeho jednotlivých návštevníkov.  S akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré budú napriek tomu prevádzkovateľom poskytnuté (t. j. napriek tomu, že o ne nepožiadali a nepodmieňujú návštevu portálu [ferrmata.sk] poskytnutím týchto informácii), prevádzkovatelia tohto portálu budú nakladať s týmito údajmi ako s náhodne získanými osobnými údajmi a nebudú ich ďalej spracovávať, mimo ich evidencie v databáze a to výlučne len tohto portálu za účelom registrácie jednotlivých užívateľov, a výlučne len pre účely, s ktorými jednotliví návštevníci portálu pri svojej registrácii aj súhlasili.

           V prípade, ak prevádzkovatelia budú v súvislosti so vstupom a následným používaním internetových stránok portálu [fermata.sk] a/alebo ich vybraných častí (sekcií) v jednotlivom prípade požadovať poskytnutie osobných údajov (napr. pre registráciu do zóny určenej pre registrovaných užívateľov/do vernostného programu atď.), ich poskytnutie ako aj nakladanie s nimi (vrátane ich spracovania) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s osobnými údajmi, ktoré všeobecne platia pri registráciách na internetových stránkach.  Prevádzkovatelia majú všeobecne za to, že na osobitné ustanovenia o nakladaní s osobnými údajmi registrovaných návštevníkov - na ich poskytovanie a nakladanie s nimi (ich spracovanie) sa vzťahuje ustanovenie tohto dokumentu uvedené v nasledujúcom odstavci ako aj v ďalšom texte.

           Poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľom portálu prostredníctvom jeho stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného/prihlasovacieho formulára atď.) udeľuje návštevník resp. užívateľ stránok portálu [fermata.sk], súhlas na spracovanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov, vrátane osobných údajov majúcich povahu osobitnej kategórie osobných údajov.  Oprávnené subjekty sú oprávnené osobné údaje užívateľa stránok spracovať najmä na účely prezentácie a propagácie skupiny FERMATA, jej koncertov, prípadne ponúkaných ďalších produktov, správ a ponúk, prípadne na ďalšie reklamné a marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách).  Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne odvolať.  Oprávnené subjekty smú osobné údaje prevádzkovateľov stránok pre vyššie uvedené účely spracovávať, až kým takýto súhlas nebude odvolaný.  Prevádzkovateľ stránok má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov.  Osobné údaje užívateľa stránok môžu oprávnené subjekty spracovávať aj prostredníctvom iného (tretieho) subjektu.  V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok prevádzkovatelia stránok [fermata.sk] a ďalším oprávneným subjektom podľa prvej vety tohto odstavca udeľuje aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.  Súčasťou súhlasov podľa tohto bodu je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách uvedených na stránkach portálu [fermata.sk], nových ponukách a ďalších súvisiacich informácií na poštovú adresu, e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné miesta, ktoré užívateľ poskytol spoločnosti prevádzkovateľom prostredníctvom jej stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného/prihlasovacieho formulára atď.).  Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, písomne odvolať.  Prevádzkovatelia stránok portálu [fermata.sk] majú v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

           Prevádzkovatelia stránok portálu [fermata.sk] budú používať údaje získané na internetových stránkach tohto portálu v agregovanej podobe pre zistenie celkového počtu návštevníkov týchto stránok, počtu návštevníkov každej jednotlivej stránky ako aj jednotlivých doménových mien.  V tomto procese nebudú dostupné žiadne osobné údaje.

           Používanie technológie „cookies“ na stránkach portálu [fermata.sk] upravujú všeobecne platné pravidlá o používaní technológie „cookies“.

           Stránky portálu [fermata.sk] môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami.  Obsah týchto internetových stránok však prevádzkovatelia tohto portálu podrobne nepoznajú.  Umiestnením odkazov na stránkach portálu [fermata.sk] iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah.  Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný prevádzkovateľmi predmetného portálu.  Prevádzkovatelia portálu [fermata.sk] neručia a nezodpovedajú za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo.  Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne prevádzkovatelia týchto stránok ako tretie osoby.  Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia predmetného portálu a teda ani pravidlá, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumente.  Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

           Prevádzkovatelia portálu [fermata.sk] si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument.  Jeho zmena nadobudne účinnosť jej uverejnením na stránkach portálu [fermata.sk] ,  ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.
Sledujte nás na sociálnych sieťach

          •    Pripravujeme           •    Pravidlá používania stránky           •    Súkromie užívateľa           •    Mapa stránok portálu [fermata.sk]